การลดต้นทุนการผลิตข้าว (หว่านข้าวไล่น้ำ)

ของนายทวีโชค  เม้นกำเนิด    โทร. 08-4688-2285 เกษตรกรตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยวันที่ 18 ธันวาคม 2550

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ของชุมชน  โดยเกษตรกรเรียนรู้ร่วมกัน  การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ที่เกษตรกรร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน  4 ราย คือ นายชาญชัย  สโรดม  ,  นายโอน  คงคาลัย  , นายเชิญ   มีความสุข และนายทวีโชค   เม้นกำเนิด   ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถอดประสบการณ์ร่วมกับ นายนพนม  จิตงามขำ  , นายสำราญ วงศ์ทิพย์ ,นางยุพาภรณ์ นาคแท้ และนางสมบัติ  สุวนานนท์  รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

1.  การนำเข้าสู่บทเรียน
นายพนม   จิตงามขำ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นำเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวสรุปว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำนำหว่านน้ำตมในเขตพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก  โดยให้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเข้าใจถึงกระบวนการถอดประสบการณ์จากนั้นพร้อมให้ นายสำราญ  วงศ์ทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ทำหน้าที่ถอดประสบการณ์จากเกษตรกรโดนการซักถาม

2.  ถอดประสบการณ์การลดต้นทุนการผลิตข้าว
โดยการหว่านข้าวไล่น้ำ ของนายทวีโชค เม้นกำเนิด
-  ทำนาหว่านทั้งหมด  60 ไร่
-  น้ำท่วมประมาณเดือน สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี
-  เริ่มหว่านข้าวไล่น้ำหลังน้ำลดประมาณเดือนตุลาคม
-  บริเวณพื้นที่นาที่น้ำท่วม  ข้าวหรือวัชพืชจะต้องเน่าเปื่อยหมดแล้ว และพื้นที่ราบเรียบ สามารถหว่านข้าวได้เลย
-  ไม่ต้องไถนา
-  ไม่ต้องทำเทือก
-  หอยเชอรรี่ไม่มีหรือมีน้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัด
-  ไม่เสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำในช่วงไถนา
-   ส่วนการปฏิบัติ อื่น ๆ ทำเหมือนกันทุกประการ

3.  การเรียนรู้หลังการจัดกระบวนการถอดประสบการณ์
ความคิดเห็นจากเกษตรกร
-  ราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ
-  ต้นทุนการผลิตสูง
-  พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
-  การหว่านข้าวแบบไล่น้ำช่วยลดต้นการผลิต
-   ลดค่าใช้จ่ายประมาณ 400 บาท/ไร่

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
-  ในการทำนาหว่านน้ำตมของตำบลบ้านใหม่สุขเกษม มีต้นทุนการผลิตสูง
-  พื้นที่นาของตำบลบ้านใหม่สุขเกษมมีน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี
-  นำประสบการณ์การทำนาหว่านแบบไล่น้ำเผยแพร่ให้เกษตรกรที่มีพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากทราบและนำไปปฏิบัติ
-  สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

(นายพนม จิตงามขำ - 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว  19 ธันวาคม 2550)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ
เบอร์โทรศัพท์: 055-691-247 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay