การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ของนายนันทกิตต์ แก้วสุขเรืองตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไกรนอก  ได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อพูดคุยแนะนำส่งเสริมเพิ่มความรู้และประสบการณ์  ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง  เพื่อเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจต่อไป

โดยมีผู้ร่วมจัดทำองค์ความรู้ดังนี้   นายนันทกิตต์  แก้วสุขเรือง,นางวันเพ็ญ  สำรี, นายเผชิญ  ธูปเรือง, นางลำไย  ทับจาก  ดำเนินการในพื้นที่ของนายทรงพล  ทรัพย์สิน  โดยมอบหมายให้นายสำราญ  วงศ์ทิพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้

วัตถุประสงค์
 
1.  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
2.  ลดต้นทุนการผลิต
3.  รักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน
1.  หลักการเตรียมดิน  ไถ่หว่านแล้ว
2.  ใช้ปลายข้าวจำนวน 2 กิโลกรัม/ไร่  หว่านตรงจุดบริเวณที่น้ำไหลริน  เพราะจะไปร่วมตัวกันตรงน้ำไหลบริเวณที่ระบายน้ำออก
3.  หลังจากนั้น หอยตัวเล็ก ตัวใหญ่ จะกินปลายข้าวจนท้องอืดตาย

ผลที่ได้รับ
1.  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
2.  ลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมี
3.  รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
4.  ป้องกันดินเสื่อม
5.  เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง
6.  สามารถนำไปเผยแพร่ได้

(นายสำราญ   วงศ์ทิพย์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ)
คุณเอื้อ  :  นายดุสิต  เพชระบูรณิน - เกษตรอำเภอกงไกรลาศ
คุณประสาน  :  นายสำราญ  วงศ์ทิพย์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
คุณกิจ  :  นายนันทกิตต์  แก้วสุขเรือง - เกษตรกร
               นางวันเพ็ญ  สำรี - เกษตรกร
               นายเผชิญ  ธูปเรือง - เกษตรกร
               นางลำไย  ทับจาก - เกษตรกร
คุณอำนวย  :  นายสำราญ  วงศ์ทิพย์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
คุณลิขิต  :  นายสำราญ  วงศ์ทิพย์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ
เบอร์โทรศัพท์: 055-691-247 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay