การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีการใช้สารไล่แมลง

ของนายเสวย  มากมี  หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย

กิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลดงเดือย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ของชุมชน โดยเกษตรกรเรียนรู้ร่วมกัน  การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนในครั้งนื้ เกษตรกรร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ราย  คือ  นางดาวลอย  มั่นคง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถอกประสบการณ์ร่วมกับ       นางสมบัติ  สุวนานนท์ , นางพิกุล  สุวนานนท์ และนายอายุมงคล  แสนปัญญา รายละเอียดดำเนินการมีดังต่อไปนี้

การนำเข้าสู่บทเรียน
นางสมบัติ  สุวนานนท์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนำเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวสรุปว่าการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สารไล่แมลงทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ท โดยให้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเข้าใจถึงกระบวนการในการถอกประสบการณ   โดยให้นางพิกุล สุวนานนท์ และนายอายุมงคล  แสนปัญญา ทำหน้าที่ซักถามถอดประสบการณ์ทำนาหว่านน้ำตม ทั้งหมด 20 ไร่  ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 3 ซึ่งในตอนทำเทือกน้ำใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ที่หมักไว้หยดลงในแปลงนา เพื่อทำให้ฟางข้าวย่อยสลายตัวได้เร็วขึ้น และหว่านข้าวในแปลง เมื่อข้าวอายุได้ 7 วัน ก็ฉีดยาคุมหญ้า และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  3 ครั้ง ดังนี้

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1    เมื่อข้าวอายุได้ 20 วัน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด จำนวน 20 กก. ผสมปุ๋ยสูตร46-0-0 จำนวน  10 กก. /ไร่

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2    เมื่อข้าวอายุได้ 45 วัน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด จำนวน 20 กก. ผสมปุ๋ยสูตร46-0-0 จำนวน  10 กก. /ไร่

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3    เมื่อข้าวอายุได้ 65 วัน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด จำนวน 20 กก. ผสมปุ๋ยสูตร46-0-0 จำนวน  10 กก. /ไร่

มีการใช้สารไล่แมลง ฉีดพ่นในแปลงนา จำนวน 2 ครั้ง ช่วงเมื่อข้าวอายุได้ 20 วันและอายุ 65 วันผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี ได้ผลผลผลิต 1,000 กก./ไร่

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ โดยการลดค่าใช้จ่ายในการเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดยการหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด  และสารไล่แมลง ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งผลิตได้เอง เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ให้ดินมีคุณภาพดี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรได้อีกด้วย

(นางสมบัติ   สุวนานนท์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ
เบอร์โทรศัพท์: 055-691-247 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay