การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า

บ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลไกรกลาง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไกรกลาง  ได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เพื่อพูดคุยแนะนำประสบการณ์ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง เพื่อวัดทำข้อมูลมาเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้สนใจต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมจัดทำองค์ความรู้ดังนี้  นายมานะ  บัวเผื่อน , นางนิยาม ไกรกิจราษฏร์ , นางสุเทพ  อ๊อดพันธ์  และนายกำพล  อ๊อดพันธ์ ดำเนินการในพื้นที่ของนางสมหมาย  จันโท   โดยมอบหมายให้นายชูเดช  ดีแล้ว  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นผู้ดำเนินการ

วัตถุประสงค์
1.      เพื่อลดต้นทุน
2.      มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.      การเกิดโรค แมลงน้อยลง

ขั้นตอน
1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ใช้เมล็ดพันธุ์ 15 กก./ไร่ เพาะกล้าในกระบะที่เตรียมไว้กล้าอายุ 13-15 วัน ไปวางรายในแปลงที่เตรียมไว้ให้กระจายสม่ำเสมอ อัตรา 60-70 กระบะต่อไร่ จากนั้นคนที่จะหว่านกล้าจะหยิบกระบะกล้ามาวางพาดบนแขน แล้วใช้มือหยิบกล้าข้าวหว่านในแปลง โดยโยนให้สูงกว่าศีรษะ ต้นกล้าจะพุ่งลงโดยใช้ส่วนรากที่มีดินติดอยู่ลงดินก่อน การหว่านกล้า 1 คน สามารถหว่านได้วันละ 4-5 ไร่
2. ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ เมื่อคราดแล้วจึงระบายน้ำออกและปรับเทือกให้สม่ำเสมอ กระทำได้ด้วยการใช้น้ำในนาเป็นเครื่องวัด โดยให้น้ำในนามีระดับเพียงตื้นๆขนาดเพียงท่วมหลังปูก็จะเห็นว่าพื้นที่นาราบเรียบเพียงใดอย่างชัดเจน เมื่อเห็นว่าส่วนใดยังไม่สม่ำเสมอก็ควรจะปรับเสียใหม่ การปรับพื้นที่นาหรือปรับเทือกให้สม่ำเสมอจะทำให้ควบคุมน้ำได้สะดวก เวลาหว่านกล้า ให้มีน้ำในแปลงประมาณ 1 ซม. การดูแลรักษาระดับน้ำ วันหว่านกล้าให้มีน้ำในแปลงประมาณ 1 ซม.หลังจากนั้นประมาณ 3 วันต้นข้าวตั้งตัวได้แล้วสามารถเพิ่มระดับน้ำให้อยู่ที่ระดับครึ่งหนึ่งของต้นข้าว หรือประมาณ 5 ซม. เพื่อการควบคุมวัชพืช
3. ใส่ปุ๋ยตามเวลา
4. ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น

ข้อได้เปรียบของวิธีการโยนกล้าเปรียบเทียบกับการปักดำและหว่านน้ำตม
1. แปลงที่มีลักษณะหล่มก็สามารถเตรียมแปลงเพื่อการหว่านต้นกล้าได้ แต่ไม่สามารถปลูกโดยวิธีการปักดำด้วยเครื่องปักดำได้ เนื่องจากเครื่องจะติดหล่ม
2. ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าการหว่านน้ำตมและการปักดำ
3. สามารถควบคุมและลดปริมาณวัชพืชและข้าววัชพืชได้ดีกว่าการทำนาหว่านน้ำตม
4. 
ลดการสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเมื่อเทียบกับการหว่านน้ำตม

(นายชูเดช ดีแล้ว - เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ
เบอร์โทรศัพท์: 055-691-247 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay