การหมักเศษอาหารในครัวเรือนเพื่อใช้เป็นสารไล่แมลง

ของ นางธิตินันท์  พรมนิล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่างอำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ของเกษตรกรผู้ประกอบกิจกรรมการทำน้ำหมักจากเศษอาหารเพื่อใช้เป็นสารไล่แมลงตำบลบ้านกร่าง โดยมีเกษตรกรผู้ประกอบกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่  นางธิตินันท์  พรมนิล มอบหมายให้นางพิกุล  สุวนานนท์  เป็นผู้ดำเนินการถ่ายความรู้

การทำน้ำหมักจากเศษอาหารเพื่อใช้เป็นสารไล่แมลง เป็นการนำเศษอาหารที่เหลือจากชีวิตประจำวันมาหมัก เพื่อใช้เป็นสารไล่แมลงแทนการใช้สารเคมี เป็นการลดต้นทุนการผลิต และมีความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรอีกด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้
- ถังหมักขนาด 120 ลิตร
- น้ำ  60 ลิตร
- น้ำตาลทรายแดง  12 กิโลกรัม

วิธีทำ
นำส่วนผสมที่กล่าวมาข้างต้นมาผสมคนให้เข้ากันแล้ว นำเศษอาหารที่เหลือในครัวเรือน ล้างให้สะอาดไม่ให้มีไขมันจับ และใส่ลงในถังทุกๆวัน หมักทิ้งไว้ เป็นเวลา 1 ปี

หลังจากนั้นกรองน้ำมาใช้ ซึ่งน้ำหมัก 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร และผสมสารจับใบ ใช้ฉีดพ่นป้องกันกำจัดแมลงในแปลงผักและนาข้าว ฉีดพ่นเวลาเย็น ทุกๆ 7 วัน

การใช้ประโยชน์
1.  ผสมน้ำรดต้นไม้ทุกชนิดในอัตราส่วน 1:100
2.  ใส่ในส้วมเพื่อเร่งการย่อยสลาย
3.  ราดในท่อระบายน้ำ
4.  ราดบริเวณรอบบ้านเพื่อลดปัญหาแมลงวันและยุง
5.  เร่งการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ในหญ้าหน้าบ้าน
6.  ฉีดพ่นไล่มดและแมลงสาบในบ้าน
7.  ทำความสะอาดเครื่องประดับ
8.  ใส่ตู้ปลาเพื่อย่อยสลายขี้ปลาและเศษอาหาร
9.  ผสมน้ำอาบในสัตว์เลี้ยงเพื่อกำจัดกลิ่นตัว
10.  ใส่ในน้ำให้สัตว์เลี้ยงกิน
11.  ผสมน้ำแช่ผักเพื่อลดพิษจากยาฆ่าแมลง
12.  ผสมน้ำล้างปลาให้หมดกลิ่นคาว
13.  น้ำสกัดชีวภาพที่หมักด้วยผลไม้และน้ำตาลทรายใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และรสชาติดี
14.  กากที่เหลือฝังดินเป็นปุ๋ยต้นไม้

หมายเหตุ
1.  เศษอาหารที่ใช้หมักควรสดและไม่เน่า
2.  เศษอาหารที่เป็นแกงต้องเทน้ำแกงออก
3.  ถ้ามีเศษอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องเพิ่มน้ำตาล
4.  น้ำสกัดชีวภาพที่ใช้ไล่แมลงไล่มดควรได้จากการหมักของเปลือกผลไม้หรือผลไม้ดิบ เช่น มะละกอ สับปะรด มะม่วง และสมุนไพร

ดำเนินการโดย
1. คุณอำนวย นายดุสิต เพชระบูณิน - เกษตรอำเภอกงไกรลาศ
2. คุณประสาน นางพิกุล สุวนานนท์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3. คุณลิขิต นายอายุมงคล แสนปัญญา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
4. คุณกิจ นางธิตินันท์ พรมนิล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ
เบอร์โทรศัพท์: 055-691-247 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay