เกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ จัดตั้งหลังที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ  ประมาณ พ.ศ 2520  มีเกษตรอำเภอที่มาดำรงตำแหน่งอยู่ 8 ท่าน  ได้แก่
1. นายเชาวลิต เลาหะรัตน์
2. นายสมคิด อินทรทัต
3. นายดุสิต สุทธิพันธ์
4. นายวรรดี สุวรรณรัตน์
5. นายจำรุญ สุทธิบูลย์
6. นายสุวิทย์ จันทรประกอบ
7. นายสมศักดิ์ คำไทย
8. นายอภินันท์ ประเสริฐสันติ
9. นายดุสิต เพชระบูรณิน (ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอยู่)

สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ
เบอร์โทรศัพท์: 055-691-247 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay